podaj adres e-mail:
Najczęściej kupowane
Rzetelna firma
LUKAS Raty

Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.insbud-mikula.pl


§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego www.insbud-mikula.pl (zwanego dalej sklepem), a także prawa, obowiązki oraz warunki odpowiedzialności administratora i użytkowników Sklepu.

2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu każdy użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację wszystkich postanowień regulaminu.

3. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także- na żądanie użytkowania- w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.

4. Admininistrator świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

5. W odniesieniu do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu:

a) sprzedawcą jest administrator,

b) kupującym jest użytkownik sklepu.


§2 Słowniczek

Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

a) adres elektroniczny- oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

b) formularz zakupu- skrypt będący częścią Sklepu stanowiący środek komunikacji elektroniczneji elektronicznej i umożliwiający złożenie zamówienia;

c) informacja handlowa- każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione odspełniania określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot , który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

d) Sklep- sklep intnernetowy insbud-mikula.pl prowadzony przez administratora pod adresem internetowym: www.insbud-mikula.pl i będący jego własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną;

e) spam- wszelkiego rodzaju komunikaty, wiadomości i materiały przsłane bez zgody administratora innym użytkownikom;

f) system teleinformatyczny- zespół współpracujący ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający prztwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieciu urzadzenia końcowego w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014r. Poz. 243).

g) świadczenie usługi drogą elektroniczną- wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przez przekazanie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektrycznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych; jest ona w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004r.- Prawo telekomunikacyjne.

h) środki komunikacji elektronicznej- rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztą elektroniczna;

i) towar- produkty oferowane do zakupu w sklepie;

j) umowa sprzedaży- umowa sprzedaży zawatra na skutek złożenia zamówienia;

k) użytkownik- osoba fizyczna, która ukończyła 18lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta ze Sklepu;

l) zamówienie- dyspozycja zakupu towaru złożona przez użytkownika za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


§3 Informacje podstawowe i techniczne

1. Administratorem sklepu jest MIQ Insbud Mikuła Spółka Jawna (zwana dalej INSBUD) z siedzibą przy ul. Browarnianej 2 w Bytomiu. NIP: 624-033-38-94, REGON: 270541198, KRS 0000134114 Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach.

2. Sklep oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:

a) tematyczne strony internetowe,

b) sklep internetowy;

3. Korzystanie ze sklepu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Sklep został zoptymalizowany dla następujących parametrów technicznych:

a) przeglądarka: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox.

b) rozdzielczość: 1024x768,

c) system operacyjny: MS Windows, Mac OS, Android,

d) wymagania sprzętowe: komputer lub urządzenie mobilne posiadające procesor o taktowaniu co najmniej 1GHz oraz pamięć RAM co najmniej 512 Mb.

4. Sklep zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.


§4 Korzystanie ze strony internetowej Sklepu.

1. Korzystanie i rejestracja w Sklepie są dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja i przestrzeganie regulaminu.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania użytkownikom informacji handlowych oraz umieszczania treści reklamowych w formach stosowanych w internecie .

3. Administarator uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Sklepu lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Sklepu bez podania przyzczyn .

4. Administrator nie bierze udziału w sporach powstałych między uzytkownikami sklepu. Administrator nie angażuje się także w jakiejkolwiek czynności i działania związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.


§5 Odpowiedzialność

1. Korzystanie ze Sklepu odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Administrator nie udziela żadnej gwarancji poprawności działania Sklepu, jego kompletności i przydatności do osiągnięcia celów określonych w par. 3 ust. 2 regulaminu.

2. Administarator nie odpowiada w szczególności za:

a) jakielkowiek szkody użytkownika spowodowanie nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych;

b) treści reklam umieszczanych w ramach Sklepu;

c) spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem internetu;

d) przerwy w funkcjonowaniu Sklepu zaistniałe z przyczyn niezaleznych od admininistratora, w szczególności z przyczyn technicznych, takich jak: konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd, ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.;

e) szkody spowodowane przez działanie użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem ze Sklepu;

f) szkody powstałe na skutek wykorzystania przez użytkownikow danych i informacji zawartych w Sklepie.


§6 Zagrożenia

1. Administrator wskazuje ponadto, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami typowymi dla środowiska internetu, takimi jak:

a) spam,

b) wirusy,

c) konie trojańskie,

d) ataki hakerskie.

2. Administrator podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust.1 zagrożeń, w szczególności przez:

a) kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działanie osób trzecich;

b) przeciwdziałanie rozpowszechnianiu spamu.


§7 Tryb nawiązywania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez użytkownika z którejkolwiek z usług oferowanych w ramach Sklepu.

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3. Użytkownik może w każdym czasie, nieodpłatnie, rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku posiadania przez użytkownika profilu umowa rozwiązuje się z chwilą usunięcia profilu przez użytkownika.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.

5. Tryb składania i realizacji zamowień, a także zawierania umowy sprzdaży określono w rozdziale 2.


§8 Prawa autorskie

1. Niniejszy Sklep jest własnością administratora. Wszelkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na tej stronie, są własnością administratora. Zawarte w Sklepie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązanie informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami z ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).

2. Administrator wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Sklepu wyłącznie dla użytku osobistego użytkownika.

3. Sklep, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że administrator wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem pkt. 2.

4. Przystepując do korzystania ze Sklepu, użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania nauszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.

5. Wszystkie użyte w niniejszym Sklepie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.


§9 Prywatność

1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest administrator. Wypełnienie przez użytkownika formularza zakupu albo przesłanie zamównienia przez inne środki komunikacji elektronicznej równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.

2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Sklepu, a także w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

a) ustawie z 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, ze zm.);

b) ustawie z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883, ze zm.);

c) rozpowszechnianiu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024);

d) innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

3. Admininistrator przetwarza następujące dane osobowe uzytkowników:

a) imię i nazwisko,

b) adres korespendenyjny,

c) numer telefonu,

d) adres e-mail,

e) informacje zawarte w logach systemowych- w celach technicznych i statystycznych,

f) w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe uzytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzalności użytkownika.

4. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust.2, w tym w szczególności do:

a) wglądu do swoich danych osobowych,

b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.\

5. Aplikacje sklepu mogą używać plików cookie, aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się w polityce cookie dostępnej na stronach internetowych Sklepu.


Rozdział 2.

Składanie i realizacja zamówień


§10 Tryb nawiązywania umowy sprzedaży

1. Umowa sprzedaży towaru może zostać zawarta przez:

a) formularz zakupu,

b) inne środki komunikacji elektronicznej.

2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania przez kupujacego formularza zakupu.

3. W przypadku wysłania zamówienia na adres eletroniczny sprzedawcy bądź poprzez inne środki komunikacji elektronicznej umowa dochodzi do skutku, jeżeli sprzedawca potwierdzi jej zawarcie, wysyłając e-mail zwrotny.

4. Kupujący może zrezygnować z towaru, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z towarem. Zwracany towar nie powinien nosić śladów użytkowania ani posiadać uszkodzeń. Zwracany towar należy odesłać razem z rachunkiem. Sklep gwarantuje zwrot kwoty odpowiadającej cenie zwracanego towaru przelewem na wskazany przez kupującegonumer rachunku bankowego. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa kupujacy. Przesyłki za pobraniem nie są przyjmowane.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru.


§11 Jakość towaru

1. Sprzedawca gwarantuje najwyższą jakość towaru.

2. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów towaru ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego kupujących.


§12 Cena towaru

1. Wszystkie ceny sprzedaży towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto bez kosztów wysyłki.

2. Cena podana przy kazdym towarze jest wiążąca w chwili złozenia zamówienia przez kupującego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedzania. Zmiany nie dotyczą złożonych uprzednio zamówień.

4. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności:

a) za pobraniem. Płaność za pobraniem polega na zapłacie przesyłki. Kurier przekazuje odbiorcy przesyłkę, a ten wypłaca mu gotówką kwotę nalezną za zamówienie. Następnie firma kurierska rozlicza się ze sklepem z otrzymanych należności. Dla klienta dowodem zapłaty za towar jest pokwitowanie przyjęcia pobrania wystawione przez kuriera,

b) na rachunek bankowy sprzedawcy przed wysyłką towaru.


§13 Składanie zamówienia

1. Zamówienie może zostać złożone przez:

a) formularz zakupowy,

b) inne środki komunikacji elektronicznej.

2. Chwilą złożenia zamówienia jest wysłanie formularza zakupu albo wiadomości przez środki komunikacji elektronicznej.

3. Potwierdzenie zamówienia odbywa się za pomoca przycisku oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie zamówienia potwierdzane jest wysłaniem na adres e-mail kupujacego dokumentu zawierajacego potwierdzenie zawarcia umowy.

4. Po złożeniu zamówienia kupujący zobowiązany jest do uiszczenia ceny sprzedaży towaru oraz opłaty przewozowej za przesyłkę przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy, chyba że płatność dokonywana jest za pobraniem.

5. Brak wpłaty po upływie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia. Po upływie wskazanego w zdaniu pierwszym terminu sprzedawca dokona anulacji zamówienia.

6. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta są realizowane następnego dnia roboczego.


§14 Realizacja zamówienia

1. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez sprzedawcę rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym sprzedawcy przesłanej przez kupującego ceny sprzedaży towaru waraz z kosztem przesyłki.

2. Wysyłka towaru następuje w ciągu 5 dni roboczych (chyba że kupujący został poinformowany o dłużyszym terminie oczekiwania i się na niego zgodził), od daty zaksięgowania pełnej ceny sprzedaży oraz kosztów wysłania przesyłki.

3. Towary wysyłane są na podany w zamówieniu adres za pośrednictwem doręczyciela:

a) kuriera DPD:

STANDARD, Cena paczki w PLN brutto, waga paczki w kg:

- Do 3 kg: 27.00

- Powyżej 3 do 10: 29.00

- Powyżej 10 do 31,5: 37.00

- Powyżej 31,5 do 50: 57.00

- Paczki powyżej 50 kg - koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie, klient każdorazowo jest informowany o cenie przesyłki i wyraża zgodę lub rezygnuje z zamówienia.

Do opcji za pobraniem należy doliczyć koszt pobrania 7,50zł. Maksymalna kwota pobrania wynosi 12000,00zł.

Każda przesyłka jest ubezpieczona.

b) Poczta Polska, przesyłki wysyłane wyłącznie w opcji przedpłata. Tylko niektóre paczki można w ten sposób nadać, ze względu na rozmiary, w przypadku braku możlkiwości nadania paczki wybranym sposobem zostaną Państwo przez nas o tym fakcie poinformowani oraz zostanie zaproponowana alternatywna przesyłka.

PACZKI POCZTOWE

do 1kg: 14,50zł

od 1kg do 5kg: 19,00zł

4. Wszystkie prawa i ryzyka przechodzą na kupującego z chwilą wydania towaru doręczycielowi.


§15 Reklamacje

1. Gdy kupujący zauważy uszkodzenia opakowania lub inne dowody wskazujące na naruszenie przesyłki dokonane podczas dostawy, powinnien sprawdzic stan przesylki w momencie jej odbioru w obecności doręczyciela. Jeżeli towar jest uszkodzony lub niekompletny, należy spisać protokół, a kupujący oraz doręczyciel powinni go podpisać.

2. Procedura reklamacyjna określona jest w dokumencie „informacja konsumencka” dostępna do pobrania ze strony internetowej Sklepu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do opublikowania treści reklamacji oraz odpowiedzi na nią- z pominięciem danych identyfikujących wnoszącego reklamację- na stronach Sklepu.

4. Dane kontaktowe Sklepu: adres e-mail: sklep@insbud-mikula.pl, numer telefonu

(032) 281 36 97, adres do korespondencji: MIQ INSBUD MIKUŁA SP.J. ul. Browarniana 2 41-902 Bytom.


Rozdział 3.

Postanowienia końcowe


§16 Odesłanie

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności aktów prawnych wskazanych w par. 8 ust. 1 oraz par. 9 ust. 2 niniejszego regulaminu.

§17 Zmiana regulaminu

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmany regulaminu oraz zasad funkcjonowania Sklepu w dowolnym czasie. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.insbud-mikula.pl

2. O zmianie regulaminu administrator powiadomi uzytkowników, zamieszczając stosowną informację w Sklepie.


§18 Zakończenie i zmiana działalności

Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Sklepu, w tym do usunięcia wszelkich zgromadzonych informacji, plików i materiałów, zaprzestania dzaiałalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo działań związanych ze Sklepem. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem administratora.


§19 Wejście w życie

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

Informacje

Czas realizacji zamówienia
Dostępność produktów
Koszty dostawy
Gwarancja i serwis towarów

Pomoc

Regulamin
Formularz odstąpienia od umowy
Bezpieczeństwo

Moje konto

Zaloguj się
Zarejestruj się

O firmie

Informacje o firmie
Transport gratis
Polityka prywatności

Oddział Bytom
ul. Browarniana 2, 41-902 Bytom
pn - pt : 7:00 - 17:00, sob. 7:00 - 13:00
tel.: 032 281-36-97
e-mail: bytom@insbud-mikula.pl
Skype: Mój stan insbudbytom
Oddział Koniaków
43-474 Koniaków (centrum 205)
pn - pt : 7:00 - 16:00, sob. 7:00 - 13:00
tel.: 033 855-64-97
e-mail: koniakow@insbud-mikula.pl
Skype: Mój stan insbud-koniakow
Wszelkie prawa zatrzeżone - All rights reserved - Sklep internetowy insbud-mikula.pl | Oprogramowanie nuCom Interactive - © Powered by nuCom.pl czas generowania: 0.154 sek., il zap: 11
Strona główna | Kominki z płaszczem wodnym | Kotły na paliwo stałe | Piece CO gazowe | Odkurzacze centralne | Elektryczne ogrzewacze | Zasobniki - wymienniki | Kominki powietrzne | Grzejniki
Disan EVO 550 z zestawem Standard 9.0 i separatorem Dragon | Enke Łuk 90st. dwukielichowy | Taurus Bizon Duo Premium z palnikiem retortowym żeliwnym 18,5kW | Tatarek RT-08G BUFOR z przepustnicą fi100